Az Állami Nyomda Nyrt. (1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy az éves rendes közgyűlését 2009. március 30-án 13 órakor tartja a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.).

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: „számviteli törvény szerinti beszámolók”).

2. Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

4. Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

5. A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

6. A Társaság 2008. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést

7. A könyvvizsgáló és a tisztségviselők megválasztása

8. Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról

9. A Vezetői Részvényopciós Program irányelveinek módosítása

10. A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása

11. Különfélék

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.
a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.
b) Meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a) pont rendelkezései az irányadóak.
c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2009. március 23-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció a Közgyűlés napján 12 órától 12.45 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen, annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2009. március 31 napján 13 órára az eredeti napirenddel a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.) hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és az előterjesztések 2009. március 13-tól megtekinthetők a Társaság (www.allaminyomda.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések