Az Állami Nyomda Nyrt. a 2012. április 20-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2011. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) után 43 Ft, azaz Negyvenhárom forint bruttó osztalékot fizet.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2012. május 15.

Osztalékra az a részvényes jogosult, akinek az értékpapír-számláján 2012. május 8-án nyilvántartanak Állami Nyomda Nyrt. törzsrészvényt. A 2011. évi osztalékra jogosító Állami Nyomda Nyrt. törzsrészvényt utoljára 2012. május 3-án lehet vásárolni a tőzsdei forgalomban.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan az Állami Nyomda Nyrt. tulajdonosi megfeleltetést rendel meg a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-től (továbbiakban KELER Zrt.), melynek fordulónapja: 2012. május 8.

Az Állami Nyomda Nyrt. megbízottjaként az osztalékfizetés tekintetében a KELER Zrt. jár el, a részvényesek értékpapír-számlavezetői által megadott adatok alapján.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy az Állami Nyomda Nyrt. azon részvényesek részére fizeti ki az osztalékot, akik megfelelnek a következőkben felsorolt feltételeknek:

  1. A részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 151. §-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került az Állami Nyomda Nyrt. részvénykönyvébe.
  2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok az Állami Nyomda Nyrt., illetve a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. rendelkezésére állnak. Az adatokat a 2012. május 8-i fordulónappal elrendelt tulajdonosi megfeleltetés, illetve az ettől későbbi időpontban történő osztalékigény bejelentés során a részvényesek értékpapír-számlavezetői adják meg a KELER Zrt. részére.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2012. május 7-ig ellenőrizzék értékpapír-számlavezetőjüknél az kifizetéshez / adózáshoz kapcsolódóan szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki. A kifizetéshez / adózáshoz szükséges adatok magánszemély esetében a következők:

a részvényes neve, lakcíme, adóazonosító jele, neme, születéskori neve, anyja születéskori neve, születési helye és dátuma, állampolgársága.

Jogi személyek esetében a kifizetéshez / adózáshoz szükséges adatok a következők:

a részvényes cégneve, székhelye, adószáma (befektetési alap esetében regisztrációs szám).

Az osztalék 2012. május 15-től kezdve átutalással kerül kifizetésre az értékpapír-számlavezető által bejelentett pénzszámla szerint, abban az esetben, ha az értékpapír-számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. részére.

Az Állami Nyomda Nyrt. és a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. nem felel az értékpapír-számlavezetők késedelmes, hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért.

Amennyiben a hiányzó illetve javított adatokat az értékpapír-számlavezető utólag (2012. május 15-ét követően) jelenti a KELER Zrt. felé, úgy az osztalék átutalására a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor.

Az osztalék 2012. május 15. után történő felvétele esetén sem az Állami Nyomda Nyrt.-t, sem a KELER Zrt.-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Az Állami Nyomda Nyrt., illetve megbízottja a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja ki és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.

Magánszemély részvényes esetében

A 2011. gazdasági év eredménye után fizetett osztalékjövedelmet 16 % személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli.

Külföldi illetőségű magánszemély részvényesekesetében, amennyiben a részvényes a kettős adóztatás elkerülését szabályozó egyezmények alapján a kedvezményes adólevonási kulcs alkalmazásával kívánja az osztalékot megkapni, az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 4. sz. mellékletében részletezett dokumentumokat legkésőbb 2012. május 9-ig kell átadnia a KELER Zrt. Kibocsátói osztálya részére (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.). Felhívjuk az értékpapírszámla-vezetők figyelmét, hogy a külföldi illetőség igazoláshoz elegendő a külföldi adóhatóság által kiállított okirat magyar nyelvű szakfordításáról készült másolat is, így 2012. adóévről az ilyen formában kiállított illetőségigazolásokat áll módunkban elfogadni. Amennyiben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény alapján haszonhúzói nyilatkozat megléte is szükséges, úgy annak elfogadását szintén a szakfordítással ellátott okirat képezi. A haszonhúzói nyilatkozat természetesen magyar nyelven is megtehető. Abban az esetben, ha sem az illetőségigazolás, sem annak későbbi pótlására vonatkozó jelzés nem érkezik 2012. május 9-éig a KELER Zrt.-hez, akkor az osztalék 16% személyi jövedelemadó levonásával kerül utalásra. Amennyiben a külföldi illetékességű tulajdonos rendelkezik az Art. 4. mellékletben részletezett dokumentumokkal, valamint van e két ország között kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, és az kedvezményes adókulcsot ír elő, de a tulajdonos a dokumentumokat nem nyújtja be 2012. május 9-éig a KELER Zrt.-hez, és ezért az osztalék 16% személyi jövedelemadó levonásával került elutalásra számára, úgy az ügyfél a 16%-os és a kedvezményes adókulcs közötti különbözetet az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságán visszaigényelheti az Állami Nyomda Nyrt. által kiállított igazolás alapján az Art. 4. számú melléklet 5. pontja szerint.

Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén

Belföldi és külföldi illetőségű magánszemélyek által Tartós Befektetési Számlán tartott részvények esetén az osztalék kifizetése adó levonása nélkül történik (Szja törvény 67/B.§(6) bekezdés c) pont, Art. 4. számú melléklet). Az értékpapír-számlavezető köteles az osztalékigény bejelentésével egyidejűleg az Állami Nyomda Nyrt. osztalékfizetésben részt vevő megbízottjának, a KELER Zrt.-nek megadni azt az információt, hogy a részvények Tartós Befektetési Számlán vannak nyilvántartva. Amennyiben az értékpapír-számlavezető ezt elmulasztja, akkor az osztalék 16% személyi-jövedelemadó levonásával kerül kifizetésre.

Jogi személy részvényes esetében

Jogi személy részvényes esetében az előírt adatok (belföldi illetőségű jogi személy esetén cégnév, székhely, adószám, külföldi illetőségű jogi személy esetén pedig cégnév és székhely) alapján az értékpapírszámla-vezető által megadott bankszámlára utalja át az osztalék összegét az Állami Nyomda Nyrt., illetve megbízottja. Jogi személy részvényes részére az osztalék kifizetése közteher levonása nélkül történik.

Részvényesi meghatalmazottak (nominee) esetében

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) megfogalmazott részvényesi meghatalmazottak (nominee) részére az osztalék kifizetése a KELER Zrt.-hez beérkező tulajdonosi megfeleltetés alapján történik.

A levont adó összegéről az Állami Nyomda Nyrt. megbízásából a KELER Zrt. adóigazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2013. január 31-ig.

A 2011. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjának hó végétől 5 évig – azaz 2017. május 31-ig- igényelhető, ezt követően az osztalékra való igény elévül.

 

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések