Az Állami Nyomda Zrt. Igazgatóságának hirdetménye az „A” sorozatú törzsrészvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról

Az Állami Nyomda Zrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5., cégjegyzékszám: 01-10-042030) 2005. augusztus 11-én megtartott rendkívüli közgyűlése a 3/2005.08.11 és 4/2005.08.11 számú határozataival a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény (továbbiakban „Tpt.”) vonatkozó rendelkezései alapján döntött az Állami Nyomda Zrt. által kibocsátott 139.652 db egyenként 9.800 forint névértékű névre szóló „A” sorozatú nyomtatott törzsrészvény névértékének megváltoztatása és dematerializáció útján 1.396.520 db egyenként 980 forint névértékű névre szóló „A” sorozatú dematerializált törzsrészvénnyé történő átalakításáról. (Az Állami Nyomda Rt. 2005. július 15-i hatállyal bejegyzett szétválása kapcsán az „A” sorozatú törzsrészvények korábbi 10.000 forint névértéke 9.800 forintra csökkent, mely változás a nyomtatott részvényeken felülbélyegzésre még nem került.)

Az Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága a közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján a jelen hirdetménnyel tájékoztatja a tisztelt törzsrészvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított törzsrészvényeiket a névérték módosítása és dematerializált részvénnyé átalakítása céljából a lentiekben meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyeken és időpontban azzal, hogy a részvényes a benyújtással egyidőben köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámlaszerződést kötött, mert ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta:
– az Állami Nyomda Zrt. 1102 Budapest, Halom utca 5. szám alatti székhelyén a Gazdasági Igazgatóságán vagy az Ügyviteli Irodán, illetve a 3060 Pásztó, Fő út 141. szám alatti fióktelepén a Titkárságon munkanapokon 8-16 óra között,
– vagy bármely dematerializált értékpapír-számlavezetésre jogosult értékpapír letétkezelőn keresztül a KELER Rt. (Központi Elszámolóház és Értéktár Budapest Rt.), 1075 Budapest, Asbóth utca 9-11. szám alatti épületében az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében.

A Tpt. értelmében a részvények KELER Rt.-hez történő benyújtásával kapcsolatban a letétkezelők kötelesek eljárni. Az átalakítás időpontjában a központi értéktárnál letétként elhelyezett részvények benyújtottnak tekintendők, amennyiben a részvény tulajdonosa értékpapírszámlával rendelkezik.

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2005. augusztus 12.
”’
Az átalakítás lezárásának időpontja:”’
2005. október 10. azzal, hogy amennyiben valamennyi értékpapírt benyújtották, akkor az átalakítás korábban is lezárható.

Az átalakítás időpontja („D” nap):
2005. október 11., a részvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap vagy az átalakítás korábbi lezárását követő munkanap.

A törzsrészvényesek minden nyomdai úton előállított 1 darab (eredetileg 10.000 Ft, majd a szétválást követően) 9.800 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény után 10 darab 980 Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak.

Jelen hirdetményben közzétett benyújtási feltételeknek nem megfelelő törzsrészvények, érvényesen be nem nyújtott részvényeknek minősülnek. Ezeket és a be nem nyújtott törzsrészvényeket az Állami Nyomda Zrt. 2005. október 10-én 18:00 órától érvénytelennek nyilvánítja, s erről a Cégközlönyben hirdetményt tesz közzé.

A dematerializálással kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel áll rendelkezésére a Gazdasági Igazgatóság a 4311-232 telefonszámon.

Állami Nyomda Zrt. Igazgatósága

Letöltések