Az Állami Nyomda Nyrt. a 2009. március 30-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2008. év után egy darab, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett, 98 Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000093257) 53 Ft, azaz Ötvenhárom forint bruttó osztalékot fizet. A törzsrészvényekre jóváhagyott fent ismertetett bruttó osztalékokon túl, amennyiben a Társaság a fordulónapon rendelkezik saját részvényekkel, úgy az arra eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. A 2009. április 16-i állapotnak megfelelően ez a 420.500 db saját részvényre vonatkozóan, az 53 Ft-on felül, további 1,55 Ft osztalékot, azaz összességében 54,55 Ft bruttó osztalékot jelent részvényenként. A saját részvények 2009. május 8-i számától függően az osztalék ténylegesen kifizetésre kerülő értéke még változhat.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2009. május 20.

Osztalékra az a részvényes jogosult, akinek az értékpapír-számláján 2009. május 13-án nyilvántartanak Állami Nyomda Nyrt. törzsrészvényt. A 2008. évi osztalékra jogosító Állami Nyomda Nyrt. törzsrészvényt utoljára 2009. május 8-án lehet vásárolni a tőzsdei forgalomban.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan az Állami Nyomda Nyrt. tulajdonosi megfeleltetést rendel meg a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-től (továbbiakban KELER Zrt), melynek fordulónapja: 2009. május 13.

Az Állami Nyomda Nyrt. megbízottjaként az osztalékfizetés tekintetében a KELER Zrt. jár el, a részvényesek értékpapír-számlavezetői által megadott adatok alapján.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy az Állami Nyomda Nyrt. azon részvényesek részére fizeti ki az osztalékot, akik megfelelnek a következőkben felsorolt feltételeknek:

1. A részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 151. §-ban meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került az Állami Nyomda Nyrt. részvénykönyvébe.

2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok az Állami Nyomda Nyrt., illetve a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. rendelkezésére állnak. Az adatokat a 2009. május 13-i fordulónappal elrendelt tulajdonosi megfeleltetés, illetve az ettől későbbi időpontban történő osztalékigény bejelentés során a részvényesek értékpapír-számlavezetői adják meg a KELER Zrt. részére.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2009. május 13-ig ellenőrizzék értékpapír-számlavezetőjüknél a kifizetéshez / adózáshoz kapcsolódóan szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki. A kifizetéshez / adózáshoz szükséges adatok magánszemély esetében a következők:
– a részvényes neve, lakcíme, adóazonosító jele, neme, születéskori neve, anyja születéskori neve, születési helye és dátuma, állampolgársága.
Jogi személyek esetében a kifizetéshez / adózáshoz szükséges adatok a következők:
– a részvényes cégneve, székhelye, adószáma (befektetési alap esetében regisztrációs szám).

Az osztalék 2009. május 20-tól kezdve átutalással kerül kifizetésre az értékpapír-számlavezető által bejelentett pénzszámlára, abban az esetben, ha az értékpapír-számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. részére.
Az Állami Nyomda Nyrt. és a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. nem felel az értékpapír-számlavezetők késedelmes, hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért.
Amennyiben a hiányzó illetve javított adatokat az értékpapír-számlavezető utólag (2009. május 20-át követően) jelenti a KELER Zrt. felé, úgy az osztalék átutalására a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor.
Az osztalék 2009. május 20. után történő felvétele esetén sem az Állami Nyomda Nyrt-t, sem a KELER Zrt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Az Állami Nyomda Nyrt., illetve megbízottja a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja ki és fizeti meg a nettó osztalékot a részvényesei számára.

A levont adó összegéről az Állami Nyomda Nyrt. adóigazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2010. január 31-ig.

A 2008. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig – azaz 2014. május 20-ig – igényelhető, ezt követően az osztalékra való igény elévül.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések