Az Állami Nyomda Nyrt. a 2008. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2007. év után a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett egy darab 980,- Ft névértékű „A” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000079835) 401,- Ft, azaz Négyszázegy forint bruttó osztalékot, a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre nem került „B” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló dolgozói részvényre (ISIN azonosító: HU0000089172) 430 Ft, azaz Négyszázharminc forint bruttó osztalékot, valamint a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre nem került „C” sorozatú, dematerializált módon előállított, névre szóló dolgozói részvényre (ISIN azonosító: HU0000089180) 440 Ft, azaz Négyszáznegyven forint bruttó osztalékot fizet.

A törzsrészvényekre és a dolgozói részvényekre jóváhagyott fent ismertetett bruttó osztalékokon túl, amennyiben a Társaság a fordulónapon rendelkezik saját részvényekkel, úgy az arra eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra.

Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2008. május 21.

Osztalékra az jogosult, akinek az értékpapírszámláján 2008. május 14-én nyilvántartanak Állami Nyomda Nyrt. részvényt. A 2007. évi osztalékra jogosító Állami Nyomda Nyrt. törzsrészvényt utoljára 2008. május 8-án lehet vásárolni a tőzsdei forgalomban.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan az Állami Nyomda Nyrt. tulajdonosi megfeleltetést kér a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-től (továbbiakban KELER Zrt), melynek fordulónapja: 2008. május 14.

Az Állami Nyomda Nyrt. megbízottjaként az osztalékfizetés tekintetében a KELER Zrt. jár el, a részvényes számláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok szerint.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy az Állami Nyomda Nyrt. azon részvényesek részére fizeti ki az osztalékot, akik megfelelnek a következőkben felsorolt feltételeknek:
1. A részvényes, illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 151. §-ban meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került az Állami Nyomda Nyrt. részvénykönyvébe.
2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok az Állami Nyomda Nyrt., illetve a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. rendelkezésére állnak. Az adatokat a 2008. május 14-i fordulónappal elrendelt tulajdonosi megfeleltetés, illetve az ettől későbbi időpontban történő osztalékigény bejelentés során a részvényesek számlavezetői adják meg a KELER Zrt. részére.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2008. május 14-ig ellenőrizzék számlavezetőjüknél a kifizetéshez / adózáshoz kapcsolódóan szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki. A kifizetéshez/adózáshoz szükséges adatok magánszemély esetében a következők: a részvényes neve, lakcíme, adóazonosító jele, neme, születéskori neve, anyja születéskori neve, születési helye és dátuma, állampolgársága. Jogi személyek esetében a kifizetéshez / adózáshoz szükséges adatok a következők: a részvényes cégneve, székhelye, adószáma (befektetési alap esetében regisztrációs szám).

Az osztalék 2008. május 21-től kezdve átutalással kerül a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra vagy közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (az értékpapír-számlavezető által bejelentettek szerint) abban az esetben, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. részére. Az Állami Nyomda Nyrt. és a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért. Amennyiben a hiányzó, illetve javított adatokat a számlavezető utólag (2008. május 15-ét követően) jelenti a KELER Zrt. felé, úgy az osztalék átutalására a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor. Az osztalék 2008. május 21. után történő felvétele esetén az Állami Nyomda Nyrt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Az Állami Nyomda Nyrt., illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja ki és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.

A levont adó összegéről az Állami Nyomda Nyrt. adóigazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2009. január 31-ig.

A 2007. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések