I. A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényei után járó osztalék kifizetése

Az Állami Nyomda Nyrt. a 2006. március 30-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2005. év után a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett egy darab 980,- Ft névértékű „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényre (ISIN azonosító: HU0000079835) 510,- Ft, azaz Ötszáztíz forint bruttó osztalékot fizet. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2006. május 16.

Osztalékra az jogosult, akinek az értékpapír-számláján 2006. május 9-én nyilvántartanak Állami Nyomda Nyrt. részvényt. A 2005. évi osztalékra jogosító Állami Nyomda Nyrt. törzsrészvényt utoljára 2006. május 4-én lehet vásárolni a tőzsdei forgalomban.

Az osztalékfizetéshez kapcsolódóan az Állami Nyomda Nyrt. tulajdonosi megfeleltetést kér a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt-től (továbbiakban KELER Zrt), melynek fordulónapja: 2006. május 9.

Az Állami Nyomda Nyrt. megbízottjaként az osztalékfizetés tekintetében a KELER Zrt. jár el, a részvényes számláját vezető befektetési szolgáltató által megadott adatok szerint.

Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy az Állami Nyomda Nyrt. azon részvényesek részére fizeti ki az osztalékot, akik megfelelnek a következőkben felsorolt feltételeknek:

1. A részvényes, illetve a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 151.§-ában meghatározott részvényesi meghatalmazott bejegyzésre került az Állami Nyomda Nyrt. részvénykönyvébe.

2. Az osztalék számfejtéséhez szükséges adatok az Állami Nyomda Nyrt., illetve a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. rendelkezésére állnak. Az adatokat a 2006. május 9-i fordulónappal elrendelt tulajdonosi megfeleltetés, illetve az ettől későbbi időpontban történő osztalékigény bejelentés során a részvényesek számlavezetői adják meg a KELER Zrt. részére.
Felhívjuk részvényeseink figyelmét, hogy legkésőbb 2006. május 9-ig ellenőrizzék számlavezetőjüknél a kifizetéshez / adózáshoz kapcsolódóan szükséges adatokat, mert ezek hiányában az osztalék nem fizethető ki. A kifizetéshez / adózáshoz szükséges adatok magánszemély esetében a következők: a részvényes neve, lakcíme, adóazonosító jele, neme, születéskori neve, anyja születéskori neve, születési helye és dátuma, állampolgársága. Jogi személyek esetében a kifizetéshez / adózáshoz szükséges adatok a következők: a részvényes cégneve, székhelye, adószáma (befektetési alap esetében regisztrációs szám).

Az osztalék 2006. május 16-tól kezdve átutalással kerül a számlavezetőknél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó pénzszámlákra vagy közvetlenül a részvényes belföldi pénzintézetnél vezetett pénzszámlájára (az értékpapír-számlavezető által bejelentettek szerint) abban az esetben, ha a számlavezető a részvényesre vonatkozó szükséges adatokat az előírt formátumban, hiánytalanul megküldte a KELER Zrt. részére. Az Állami Nyomda Nyrt. és a megbízottjaként eljáró KELER Zrt. nem felel a számlavezetők hiányos vagy hibás adatszolgáltatásából, valamint az adatok feldolgozásának időigényességéből származó késedelemért. Amennyiben a hiányzó illetve javított adatokat a számlavezető utólag (2006. május 10-ét követően) jelenti a KELER Zrt-nek, úgy az osztalék átutalására a bejelentést követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor. Az osztalék 2006. május 16. után történő felvétele esetén az Állami Nyomda Nyrt-t kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

II. A „B” és „C” sorozatú, osztalék-elsőbbségi jogosultsággal rendelkező dolgozói részvények után járó osztalék kifizetése

Az Állami Nyomda Nyrt. a 2006. március 30-án megtartott éves rendes közgyűlésének döntése alapján a 2005. év után egy darab „B” sorozatú és „C” sorozatú, osztalék-elsőbbségi jogosultsággal rendelkező dolgozói részvény után a következő összegű bruttó osztalékot fizeti:
„B” sorozatú részvény (ISIN azonosító: HU0000078506) 539,- Ft
„C” sorozatú részvény (ISIN azonosító: HU0000079834) 549,- Ft
Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2006. május 16.

III. Az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott valamennyi („A”, „B” és „C” sorozatú) részvény után járó 2005. évi osztalékfizetés közös szabályai

Az Állami Nyomda Nyrt., illetve megbízottja a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően számítja ki és fizeti ki a nettó osztalékot a részvényesei számára.
A levont adó összegéről az Állami Nyomda Nyrt. adóigazolást állít ki és juttat el a részvényesekhez postai úton, legkésőbb 2007. január 31-ig.
A 2005. év után járó osztalék az osztalékfizetés kezdő időpontjától 5 évig igényelhető, ezután az osztalékra való igény elévül.

Állami Nyomda Nyrt

Letöltések