Az Állami Nyomda Nyrt. (Székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Alapszabály 10.3. (b) pontjának értelmében 2008. december 15-én 13 órára rendkívüli közgyűlés összehívását indítványozza, amelynek helyszíne a Társaság székhelye.

A Közgyűlés napirendje:

1. A Társaság Alapszabályának módosítása a saját részvény vásárlás 10%-os korlátjának eltörlése tárgyában (Alapszabály 9.4. pont)

2. Az Igazgatóság további felhatalmazása saját részvény vásárlására a következő 18 hónapra max. a jegyzett tőke 20%-ig

3. Tisztségviselők felmentése, megválasztása, illetve megbízatásuk megerősítése

4. Különfélék

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.

b) Meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a) pont rendelkezései az irányadóak.

c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2008. december 5-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Felhívjuk tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció a Közgyűlés napján 12 órától 12.45 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen, annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2008. december 16. napján 13 órára az eredeti napirenddel a Társaság székhelyén (1102 Budapest, Halom u. 5.) hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és az előterjesztések 2008. november 28-tól megtekinthetők a Társaság (www.allaminyomda.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága

Letöltések