Az Állami Nyomda Nyrt. (székhelye: 1102 Budapest, Halom utca 5., cégjegyzékszám: 01-10-042030) 2007. március 30-án megtartott éves rendes közgyűlése 11/2007.(03.30) és az Igazgatóság 3/2007 (08.15) számú határozataival a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban „Tpt.”) vonatkozó rendelkezései alapján döntött az Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott 9.475 db „B” sorozatú (HU0000078506) és 73.470 db „C” sorozatú (HU0000079843) egyenként 980 forint névértékű osztalékelsőbbségi névre szóló, nyomdai úton előállított dolgozói részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról.

Az Állami Nyomda Nyrt. Igazgatósága jelen hirdetménnyel hívja fel a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított osztalékelsőbbségi névre szóló dolgozói részvényeiket a dematerializált részvénnyé való átalakítása céljából a lentiekben meghatározott időtartamon belül nyújtsák be az alábbi helyeken és időpontban azzal, hogy a részvényes a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel értékpapírszámla szerződést kötött, mert ennek hiányában a részvények nem tekinthetők benyújtottnak.
A részvények benyújtásának helye: az Állami Nyomda Nyrt. 1102 Budapest, Halom utca 5. szám alatti székhelyén lévő Ügyviteli Iroda, illetve a 3060 Pásztó, Fő út 141. szám alatti fióktelepén lévő Titkárság.
A részvények a benyújtási helyeken munkanapokon 8-16 óra között nyújthatók be.

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2007. szeptember 1.
Az átalakítás lezárásának időpontja: 2007. november 14. azzal, hogy amennyiben valamennyi részvényt benyújtották, akkor az átalakítás korábban is lezárható.
Az átalakítás időpontja : 2007. november 15., a részvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap.
A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.

A KELER Zrt. minden szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított 1 darab 980 Ft névértékű osztalékelsőbbségi névre szóló dolgozói törzsrészvény után 1 darab 980 Ft névértékű osztalékelsőbbségi névre szóló dematerializált dolgozói részvényt ír jóvá a számlavezető központi értékpapírszámláján. Ezt követően a számlavezető haladéktalanul jóváírja a dematerializált részvényt a számlatulajdonos értékpapírszámláján.

Jelen hirdetményben közzétett benyújtási feltételeknek nem megfelelő részvények, érvényesen be nem nyújtott részvényeknek minősülnek. Ezeket és a be nem nyújtott részvényeket az Állami Nyomda Nyrt. 2007. november 14-én 18:00 órától érvénytelennek nyilvánítja, s erről a Cégközlönyben hirdetményt tesz közzé. A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható.

Az érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámait a Társaság nyilvántartásba veszi, és az ezen részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a központi értéktár a Társaság számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő dematerializált részvények tulajdonjoga az érvényesen be nem nyújtott részvények értékesítéséig a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti.
Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság az átalakítástól számított hat hónapon belül (2008. május 15-ig) befektetési szolgáltató, mint bizományos közreműködésével értékesíti, melynek részleteiről a Társaság az átalakítás lezárásáról szóló hirdetményben tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidőt követő első közgyűlésén a Tpt. 12.§ (1) bekezdése alapján a nem értékesített részvények névértékének összegével az alaptőkét leszállítja.
Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény jóváírását, vagy ha a részvények teljes mennyiségének értékesítése megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A Társaság az értékesített dematerializált értékpapírok ellenértékét az igény érvényesítésig felmerült költségekkel csökkentve fizeti ki az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának, az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembe vételével.
Az ellenérték összegéről, kifizetésének helyéről és kezdő időpontjáról a Társaság hirdetményt tesz közzé. Kifizetésre a 6 hónapos határidő leteltét vagy az összes érvényesen be nem nyújtott nyomdai részvény helyébe lépő dematerializált részvény értékesítését követően kerül sor.

A dematerializációval kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel áll rendelkezésére az Ügyviteli irodán Tóth Antal Úr (4311-381), valamint Karakó Tamás kontrolling igazgató-befektetői kapcsolattartó a 4311-228-as telefonszámon.

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések