Az Állami Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy a 2008. december 15-én megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatok születtek:

1/2008.(12.15.) sz. határozat:

A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Vajda Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Rupp Erzsébetet és Loncsák Andrást, a szavazatszámláló bizottság tagjainak pedig Balla Lászlót és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2008.(12.15.) sz. határozat:

A közgyűlés az Állami Nyomda Nyrt. Alapszabályának 9.4. pontját a következőképpen módosítja:

9.4. Saját részvény megszerzése

A Társaság az általa kibocsátott részvények (a továbbiakban: saját részvény) jegyzésére (átvételére) nem jogosult.
A Társaság saját részvényt azt követően szerezhet, hogy arra a Társaság közgyűlése – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a szavazatok egyszerű többségével meghozott határozatával az Igazgatóságot felhatalmazta. A közgyűlés határozatában rendelkezni kell a saját részvények megszerzésének céljáról, módjáról, illetve feltételeiről, így különösen arról, hogy a felhatalmazás mely részvényfajtába (részvényosztályba) tartozó és legfeljebb hány darab, illetve az alaptőke hány százalékát kitevő részvény megszerzésére jogosít, a felhatalmazás időtartamáról – amely a közgyűlési döntés napjától számított tizennyolc hónapot nem haladhatja meg -, valamint ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegéről.
A Társaság kizárólag azokat a részvényeit szerezheti meg, amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem pénzbeli hozzájárulást pedig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.
Tilos a saját részvények megszerzése, ha a Társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját részvények megszerzése fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek megszerzése során – ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor – nyilvános ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a Társaság saját részvényeinek a megszerzéséhez a közgyűlés előzetes felhatalmazása, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor, vagy ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot megilleti követelés kiegyenlítését célzó, peres, vagy nem peres bírósági eljárás keretében kerül sor. Ilyen esetekben az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.
A nyilvánosan működő Társaság saját részvényeinek az elidegenítése során – ha arra nem a tőzsdei forgalomban kerül sor – nyilvános eladási ajánlatot köteles tenni. Mellőzhető a nyilvános eladási ajánlat megtétele, ha a Társaság saját részvényeinek elidegenítésére a munkavállalók, illetve a vezető tisztségviselők részére történő részvényjuttatás céljából kerül sor.
A Társaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni.
A saját részvény megszerzésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a Társaság részvényeit olyan belföldi vagy külföldi részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg, amelyben a Társaság – közvetlenül vagy közvetve – a szavazatok több mint ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik.

(a közgyűlés a határozatot 7.833.545 igen szavazattal, 964.400 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 13/2008.(04.28.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi, és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a Budapesti Értéktőzsdén a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-ig) Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét tőzsdei záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2010. június 15-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 7.833.545 igen szavazattal, 964.400 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Arnold Mihály (an.: Mikics Magdolna) 1148 Budapest, Lengyel u. 34. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Gyergyák György (an.: Budai Eszter) 1121 Budapest, Irhás árok 79. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.365.545 igen szavazattal, 0 nem és 432.400 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Zsámboki Gábor (an.: Német Mária) 1028 Budapest, Csokonai u. 22. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Heim Péter (an.: Gombás Magdolna) 2089 Telki, Anna-laki u. 43. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja Doffek Tamás (an.: Kellner Ágnes) 1016 Budapest, Piroska u. 6. fszt. 2. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Igazgatóság tagjának választja dr. Erdős Ákos (an.: Békés Klára) 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9. I/4. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Sárközy Tamás (an.: Marencsitch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. II/7. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. IV/2. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

13/2008.(12.15.) sz. határozat:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja Berkesi Ferenc (an.: Visi Magdolna) 2030 Érd, Eperfa u. 12. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

14/2008.(12.15.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja dr. Stumpf István (an.: Stumpf Mária) 1025 Budapest, Szikla u. 32/c. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

15/2008.(12.15.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig a Felügyelő Bizottság tagjának választja Vajda György (an.: Somogyi Jolán) 1212 Budapest, Csepeli Mátyás u. 21. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

16/2008.(12.15.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Audit Bizottság tagjának választja dr. Repa Imre (an.: dr. Károly Katalin Zsuzsanna) 1013 Budapest, Attila út 27. II/7. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

17/2008.(12.15.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Audit Bizottság tagjának választja dr. Sárközy Tamás (an.: Marencsitch Vilma) 1112 Budapest, Cseresznye köz 38. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

18/2008.(12.15.) sz. határozatát:

A Közgyűlés 2009. május 31-től 2014. május 31-ig az Audit Bizottság tagjának választja dr. Gömöri Istvánné (an.: Weinberger Ibolya) 1075 Budapest, Madách tér 5. IV/2. sz. alatti lakost.

(a közgyűlés a határozatot 8.797.945 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Állami Nyomda Nyrt.

Letöltések