Az Állami Nyomda Nyrt. tájékoztatja a tisztelt érdekelteket, hogy 2006. március 30-án megtartotta évi rendes közgyűlését, amelyen az alábbi határozatok születtek:

1/2006.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés az alapszabály 10.8. pontja alapján a közgyűlés elnökének Dr. Erdős Ákost, jegyzőkönyvvezetőnek Vajda Györgyöt, jegyzőkönyv hitelesítőknek Váczi Istvánt és Zsiday Viktort, a szavazatszámláló bizottság tagjainak pedig Balla Lászlót és Pfalzgráf Balázst választja meg.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

2/2006.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2005. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

3/2006.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

4/2006.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2005. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

5/2006.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2005. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.
(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

6/2006.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés a Társaság mérlegét 6.501.689 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 948.157 ezer Ft adózott eredménnyel, és 948.157 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a Társaság konszolidált mérlegét pedig 6.938.904 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 868.210 ezer Ft adózott eredménnyel, és 859.386 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja oly módon, hogy a kedvezményes „B” és „C” sorozatú osztalékelsőbbségre jogosult dolgozói részvényekre jutó 3.140 ezer Ft osztalék kifizetése után, az adózott eredményből összesen 757.667 ezer Ft összegű osztalék kerül a részvényesek részére kifizetésre, az adózott eredmény fennmaradó része pedig eredménytartalékba kerül. Ennek következtében a Társaság mérleg szerinti eredménye 190.490 ezer Ft-ra változik. Az osztalékfizetés időpontja: 2006. május 16.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

7/2006.(03.30.) sz. határozat:
A közgyűlés ismételten megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a Deloitte Kft.-t 2006. március 30-tól 2009. március 30-ig, 3 évre oly módon, hogy az eljáró könyvvizsgáló Horváth Tamás.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

8/2006.(03.30.) sz. határozatát:
A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választja Heim Péter Urat, oly módon, hogy megbízatása a mai naptól az Igazgatóság többi tagja mandátuma végéig, 2009. május 31-ig szól.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

9/2006.(03.30.) sz. határozatát:
A közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását nem módosítja, a könyvvizsgáló díjazása 2006. évre 4,4 millió Ft.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

10/2006.(03.30.) sz. határozatát:
A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál tervezett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, illetve a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a Budapesti Értéktőzsdén a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb a Társaság jegyzett tőkéjének 8%-ig (118.357 db.) Állami Nyomda Nyrt által kibocsátott „A” sorozatú egyenként 980,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a névérték, legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző heti átlag a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 120%-a.

Továbbá a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát az osztalékelsőbbségi dolgozói részvények megszerzésére a Társaság Alapszabályában a Társaság javára kikötött vételi jog gyakorlása útján legfeljebb a Társaság jegyzett tőkéjének 2%-ig (29.589 db.) Állami Nyomda Nyrt által kibocsátott „B” és/vagy „C” sorozatú egyenként 980,- Ft névértékű osztalékelsőbbségi dolgozói részvényt vásároljon. A vételi jog gyakorlása során a Társaság az osztalékelsőbbségi dolgozói részvényeket legfeljebb a forgalmi értéken, de legalább névértéken vásárolhatja meg.

Forgalmi értékként kell elfogadni a vételi jog gyakorlását megelőző három hónapon belüli, a Társaság által kibocsátott dolgozói részvény 5%-át elérő mennyiségű dolgozói részvény eladásának egy dolgozói részvényre vetített árát. Amennyiben ilyen eladás nem volt, a Társaság vételi jogát a dolgozói részvény névértékén gyakorolhatja.
Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával valamint a vételi jogával 2007.szeptember 30-ig élhet.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

11/2006.(03.30.) sz. határozatát:
A közgyűlés a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. módosítására tekintettel módosítja a Társaság Alapszabályának 9.6.1., 9.6.2., 9.7.2., 9.7.4., 9.7.5., 9.7.6., 9.7.7. és 9.7.14. pontjait. A módosuló rendelkezések hatályba lépésének időpontja 2006. május 20. A közgyűlés a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

12/2006.(03.30.) sz. határozatát:
A közgyűlés a Társaság Alapszabályának 1.2. pontját a mai nappal úgy módosítja, hogy a Társaság idegen nyelvű elnevezései: Angolul: State Printing House Public Limited Company by Shares, németül: Staatsdruckerei Offene Aktiengesellschaft, valamint az Alapszabály 1.4. ponttal való kiegészítése esetében az alábbi rövidített idegen nyelvű elnevezéseket határozza meg: Angolul: State Printing House PLC, németül: Staatsdruckerei AG.

(a közgyűlés a határozatot 755 289 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett fogadta el)

Budapest, 2006. március 31.

Állami Nyomda Nyrt

Letöltések